Precaver


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

g – j – gu – gü

y – i – í – ll – Y – l

rr – r

preca__er

o__o

a__uno

para__ayos

be__er

cuadra__ésimo

Bomba__

__ebelde

de__er

homo__éneo

pi__o

__enovar

Sego__ia

di__e

a__er

semi__ecta

em__olsar

anal__ésico

Gogo__

__ubeola

aerona__e

a__eno

cursi__o

achicha__ar

al__orotar

len__eta

en__esar

__eactivar

archi__o

menin__e

peladi__a

a__endar

a__ícola

pedi__eño

senci__ez

bandu__ia

__eca

__entío

alelu__a

__edoblar

 

 

 

 

cc–c–z–qu–k–d

h – nada

m – n

s – x

a__idente

mal__ablado

calu__niar

e__capar

evalua__ión

__orfandad

co__notar

e__amen

graba__ión

__ovíparo

e__negrecer

e__celente

reda__ión

in__umano

hi__no

e__cenario

pobla__ión

des__echar

i__negable

e__cursión

fuga__

bú__o

a__bulatorio

asfi__ia

__into

__abatir

co__validar

e__cudería

liberta__

an__elar

e__pacho

fle__ionar

li__a

__ábil

e__bajada

into__icar

llori__ear

__evacuar

e__vés

e__cudo


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

Mayúsculas

(i – í)

bedu__no

(M – m)

__onarquía

(e – é)

bi__nio

(C – c)

__ubano

(i – í)

br__o

(G – g)

__abinete

(i – í)

cacer__a

(R – r)

__egente

(o – ó)

di__

(T – t)

__erráqueo

(i – í)

art__culo

(A – a)

__lgeciras

(i – í)

alf__l

(D – d)

__ ebate

(i – í)

can__bal

(A – a)

__rabia

(o – ó)

c__ctel

(A – a)

__vila

(i – í)

bat__r

(V – v)

__eraz





 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|





®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info